การปรับปรุงสายพันธุืแบคทีเรีย Corynebacterium glutamicum CS176 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกรดซัคซินิกโดยวิธีการทำลายยีนที่กำหนดการสร้างเอนไซม์แลคเตทดีไฮโดรจีเนส

Publish Year National Journal 1
2018 exนางสาว ภิญณิตา เฟื่องบางหลวง, inดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Enhanced succinic acid production from L-arabinose by Corynebacterium glutamicum CS176-?ldhA disruptant", วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์, ปีที่ 17, ฉบับที่ Y-Z 2018, มกราคม - ธันวาคม 2018