การถ่ายเทความร้อนและความเสียดทานในท่ออุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งปีกโค้งบนแผ่นดูดซับความร้อน

Publish Year National Journal 1
2017 exโชติวุฒิ ประสพสุข, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเชิงทดลองพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนและความเสียดทานของท่ออุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์โดยใช้ครีบวางเอียงแบบแยกตัว", วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 77-85
Publish Year International Conference 1
2019 exAsst.Prof.Dr.Narin Koolnapadol, exAssoc.Prof.Dr.Pongjet Promvonge, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Performance Evaluation of Solar Receiver Heat Exchanger with Rectangular-Wing Vortex Generators", International Conference on Smart Grid and Green Energy (SGGE 2019), 23 - 25 มกราคม 2019, สาธารณรัฐสิงคโปร์
Publish Year National Conference 1
2017 exโชติวุฒิ ประสพสุข, exดร.วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง, exรศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, inนางสาวสุธาทิพย์ วิทยปิยานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "การถ่ายเทความร้อนและความเสียดทานในท่ออุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งปีกโค้งบนแผ่นดูดซับความร้อน", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 4 - 7 กรกฎาคม 2017, นครนายก ประเทศไทย