โครงการจัดทำตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงานควบคุม

Publish Year International Journal 3
2020 inดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ, รองศาสตราจารย์, exน.ส.วันวิวา หลักหนองบุ, "Specific Energy Consumption of Native Starch Industry in Thailand", Energy Reports, ปีที่ 6, ฉบับที่ supp2, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 299-303
2019 inดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ, รองศาสตราจารย์, inดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์, exLuknongbu, W., "Specific energy consumption of cement in Thailand", Energy Procedia, ปีที่ 156, ฉบับที่ -, กันยายน 2019 - กันยายน 2018, หน้า 212-216
2018 inดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ, รองศาสตราจารย์, exKunrapeegayson, N., exLimwattana, P., "Specific energy consumption of sugar cane mills in Thailand", Chemical Engineering Transactions, ปีที่ 70, สิงหาคม 2018, หน้า 625-630
Publish Year National Conference 1
2019 exWatcharakamon Poonrit, inดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ, รองศาสตราจารย์, "An Experiment Study of Power Generation from Low Grade Heat Using Organic Rankine Cycle", The 10th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 10 ธันวาคม 2019 - 13 สิงหาคม 2020, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย