การศึกษาความพร้อมความพร้อมและศักยภาพของกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อการส่งออก กรณีศึกษาข้าวฮางบ้านนาบ่อ อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร )