การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเชิงอุตสาหกรรมโครงการวิจัยการผลิตเส้นใยจากชานอ้อย (Regenerated Cellulose)