โครงการวิจัยเซ็นเซอร์อัจฉริยะสำหรับเก็บข้อมูลต่างๆเพื่อระบบสมาร์ทฟาร์มในทุ่งรังสิต ภายใต้แผนงานวิจัยเรื่อง "โครงการการพัฒนาการเกษตรไทยสู่ระบบเกษตรอัจฉริยะด้วยการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่"