การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ำหอมเชิงพาณิชย์

Publish Year International Trademark 2
2021 inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.ณภัทร กำธรสิริวิมล, อาจารย์, "กรรมวิธีการผลิตผงมะพร้าวน้ำหอม", มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท ซี เอส จี โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด, 2021
2018 exศาสตราจารย์ ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์, exเภสัชกร วุฒิพงษ์ ธนาคม, exเภสัชกร จิตต์ธิดา ชูแสงเลิศวิจิตร , inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, "สูตรมะนาวผง และกรรมวิธีการผลิตมะนาวผงโดยใช้วิธีการทำแห้งเยือกแข็ง", สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. , 2018