การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังให้มีไซยาไนต์ต่ำและผลผลิตสูงสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร

Publish Year National Conference 1
2017 exดวงศิริ ดวงแว่ว, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัศจี คงศีล, รองศาสตราจารย์, "สมบัติทางเคมีกายภาพของฟลาล์วและสตาร์ชมันสำปะหลังชนิดไม่มีอะมิโลส เปรียบเทียบกับสตาร์ชทางการค้า", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 (The 7th National and International Graduate Study Conference (NGSC&IGSC 2017) “ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (Thailand 4.0 Creative Innovation for Sustainable Development) , 20 - 21 กรกฎาคม 2017, เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย