โครงการ การผลิตจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนในการผลิตพืช