การพัฒนาน้ำซุปและซุปชนิดผงจากกระดูกไก่ ส่วนสะโพกและโครงไก่ตะนาวศรี

Publish Year National Conference 2
2018 exนางสาวสุวาจา กระจายศรี, exณัฐนันท์ ธรรมกิจ, inนายอรรถวุฒิ พลายบุญ, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพทางกายภาพ-เคมี ของน้ําซุปไก่บ้านตะนาวศรีจากกระดูกส่วนสะโพก", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่6 MEAT PRODUCTION SUCCESS BASED ON INNOVATION TECHNOLOGY , 18 - 19 มิถุนายน 2018, อื่นๆ ประเทศไทย
2018 inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชัชชลัย กุลประฑีปัญญา, exพัชราพรรณ คาํเมืองสา, ex บุศรนิทร์ ชนะคช, "การใช้กลีเซอรอลต่อคุณภาพทางกายภาพ–เคมีของผลิตภัณฑ์สันในไก่อบแห้ง สําหรับขนมสัตว์เลี้ยง", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 6 MEAT PRODUCTION SUCCESS BASED ON INNOVATION TECHNOLOGY, 18 - 19 มิถุนายน 2018, อื่นๆ ประเทศไทย