อิทธิพลของคําแนะนําของนักวิเคราะห์ต่อราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ

Publish Year National Journal 1
2018 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, exณัฐภรณ์พัทธ์ เจริญพร, "อิทธิพลของคำแนะนำของนักวิเคราะห์ต่อราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)", วารสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์, ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 829-839
Publish Year International Conference 1
2019 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, exnichaphat.pu@ku.th, "Blending Strategy Investing and Portfolio Diversification", The 7th National Conference and the 1st International Conference on "Digital Disruption Era Challenges and Opportunities fir Business Management", 28 มิถุนายน 2019, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2018 exเจี้ยม จันทร์อนันต์, inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, "เปรียบเทียบความผันผวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไทยในแต่ละช่วงเวลาด้วยแบบจำลองการประเมินมูลค่าออปชั่นแบบไบโนเมียล", การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 , 16 สิงหาคม 2018, ญี่ปุ่น
2018 exปุณณิศา กิขุนทด, inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพตัวแบบจำลองมูลค่าความเสี่ยง (VaR) ของตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์อาเซียน", การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6, 6 มิถุนายน 2018, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, exณัฐภรณ์พัทธ์ เจริญพร, "อิทธิพลของคำแนะนำของนักวิเคราะห์ต่อราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย