การใช้ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพและการจัดการทางกายภาพ เพื่อศึกษาการสลายตัวของสารพิษจากเชื้อราในธัญพืช

Publish Year International Journal 3
2021 exSansern Rangsuwan, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, "Competency of Clove and Cinnamon Essential Oil Fumigation against Toxigenic and Atoxigenic Aspergillus flavus isolates", Journal of Pure and Applied Microbiology, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, กันยายน 2021, หน้า 1325-1337
2021 exพิสุทธิ์ เขียวมณี, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, "Microbial Reduction of Fumonisin B1 by the New Isolate Serratia marcescens 329-2", Toxins, ปีที่ 13, ฉบับที่ 9, กันยายน 2021, หน้า 63
2020 exNgoc X. B. Nguyen, exApiradee Uthairatanakij, exNatta Laohakunjit, exPongphen Jitareerat, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exKanokporn Boonsirichai, exNattapon Kaisangsri, "Oil Characterization and Aflatoxin Profile of Peanut Kernel Subjected to Gamma Irradiation", International Journal of Food Engineering , ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มิถุนายน - ธันวาคม 2020, หน้า 1-5
Publish Year National Journal 7
2021 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exสรรเสริญ รังสุวรรณ, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, exพิสุทธิ์ เขียวมณี, "การตรวจสอบเชื้อรา Aspergillus flavus ที่สร้างสารพิษอะฟลาทอกซินโดยไพรเมอร์ afl R", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 52, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), มิถุนายน 2021, หน้า 53-56
2020 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exสรรเสริญ รังสุวรรณ, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, exพิสุทธิ์ เขียวมณี, "ความแตกต่างของสารทุติยภูมิของเชื้อรา Aspergillus flavus กลุ่มที่สร้างและไม่สร้างสารพิษอะฟลาทอกซิน", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 693-702
2019 exพิสุทธิ์ เขียวมณี, exสรรเสริญ รังสุวรรณ, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียในการลดสารพิษซีราลีโนนในสภาพหลอดทดลอง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3 suppl, ตุลาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 183-186
2019 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exสรรเสริญ รังสุวรรณ, exพิสุทธิ์ เขียวมณี, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, "สภาพบรรยากาศจำลองจากกองเก็บเมล็ดธัญพืชต่อการพัฒนาของเชื้อราในโรงเก็บ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3 suppl, ตุลาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 187-190
2019 exสรรเสริญ รังสุวรรณ, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, "การประมวลวิธีการตรวจสอบ Aspergillus flavus ที่สร้างสารพิษอะฟลาท็อกซิน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3 suppl, ตุลาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 191-194
2018 exนายพิสุทธิ์ เขียวมณี, exนายสรรเสริญ รังสุวรรณ, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, "การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียที่สามารถลดปริมาณสารพิษฟูโมนิซินในสภาพหลอดทดลอง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร , ปีที่ 49, ฉบับที่ 4 (พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 155-258
2017 exพิสุทธิ์ เขียวมณี, exสรรเสริญ รังสุวรรณ, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inนายรณภพ บรรเจิดเชิดชู, อาจารย์, "การระบุชนิดเชื้อราที่แยกจากอาการ starburst ของเมล็ดข้าวโพดหลังการเก็บเกี่ยว และการสร้างฟูโมนิซิน", ว. วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 141-144
Publish Year National Conference 5
2019 exพิสุทธิ์ เขียวมณี, exสรรเสริญ รังสุวรรณ, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียในการลดสารพิษซีราลีโนนในสภาพหลอดทดลอง", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 17, 11 - 12 กรกฎาคม 2019, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2019 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exสรรเสริญ รังสุวรรณ, exพิสุทธิ์ เขียวมณี, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, "สภาพบรรยากาศจำลองจากกองเก็บเมล็ดธัญพืชต่อการพัฒนาของเชื้อราในโรงเก็บ", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ครั้งที่ 17, 11 - 12 กรกฎาคม 2019, โรงแรมรีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี ประเทศไทย
2019 exสรรเสริญ รังสุวรรณ, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, "การประมวลวิธีการตรวจสอบ Aspergillus flavus ที่สร้างสารพิษอะฟลาท็อกซิน", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ครั้งที่ 17, 11 - 12 กรกฎาคม 2019, โรงแรมรีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี ประเทศไทย
2017 exสรรเสริญ รังสุวรรณ, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, exพิสุทธิ์ เขียวมณี, "การควบคุมโรคแอนแทรคโนสมะม่วงและพริกหลังการเก็บเกี่ยวโดยใช้น้ำมันหอมระเหยอบเชยและสารสกัดสมุนไพรผสมจากธรรมชาติ", การประชุมทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 13 - 14 กรกฎาคม 2017, ขอนแก่น ประเทศไทย
2017 exพิสุทธิ์ เขียวมณี, exสรรเสริญ รังสุวรรณ, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inนายรณภพ บรรเจิดเชิดชู, อาจารย์, "การระบุชนิดเชื้อราที่แยกจากอาการ starburst ของเมล็ดข้าวโพดหลังการเก็บเกี่ยว และการสร้างฟูโมนิซิน", การประชุมทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 13 - 14 กรกฎาคม 2017, ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2020 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exสรรเสริญ รังสุวรรณ, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inนายรณภพ บรรเจิดเชิดชู, อาจารย์, exสัณฐิติ บินคาเดอร์ , exพิสุทธิ์ เขียวมณี, exอมีนา ทองสวัสดิ์, "สูตรผสมสำหรับ ผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพร ชนิดสารเข้มข้นแขวนลอย", Kasetsart University, 2020