การใช้ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพและการจัดการทางกายภาพ เพื่อศึกษาการสลายตัวของสารพิษจากเชื้อราในธัญพืช

Publish Year National Journal 6
2020 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exสรรเสริญ รังสุวรรณ, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, exพิสุทธิ์ เขียวมณี, "ความแตกต่างของสารทุติยภูมิของเชื้อรา Aspergillus flavus กลุ่มที่สร้างและไม่สร้างสารพิษอะฟลาทอกซิน", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 693-702
2019 exพิสุทธิ์ เขียวมณี, exสรรเสริญ รังสุวรรณ, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียในการลดสารพิษซีราลีโนนในสภาพหลอดทดลอง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3 suppl, ตุลาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 183-186
2019 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exสรรเสริญ รังสุวรรณ, exพิสุทธิ์ เขียวมณี, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, "สภาพบรรยากาศจำลองจากกองเก็บเมล็ดธัญพืชต่อการพัฒนาของเชื้อราในโรงเก็บ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3 suppl, ตุลาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 187-190
2019 exสรรเสริญ รังสุวรรณ, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, "การประมวลวิธีการตรวจสอบ Aspergillus flavus ที่สร้างสารพิษอะฟลาท็อกซิน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3 suppl, ตุลาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 191-194
2018 exนายพิสุทธิ์ เขียวมณี, exนายสรรเสริญ รังสุวรรณ, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, "การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียที่สามารถลดปริมาณสารพิษฟูโมนิซินในสภาพหลอดทดลอง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร , ปีที่ 49, ฉบับที่ 4 (พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 155-258
2017 exพิสุทธิ์ เขียวมณี, exสรรเสริญ รังสุวรรณ, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inนายรณภพ บรรเจิดเชิดชู, อาจารย์, "การระบุชนิดเชื้อราที่แยกจากอาการ starburst ของเมล็ดข้าวโพดหลังการเก็บเกี่ยว และการสร้างฟูโมนิซิน", ว. วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 141-144
Publish Year National Conference 5
2019 exพิสุทธิ์ เขียวมณี, exสรรเสริญ รังสุวรรณ, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียในการลดสารพิษซีราลีโนนในสภาพหลอดทดลอง", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 17, 11 - 12 กรกฎาคม 2019, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2019 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exสรรเสริญ รังสุวรรณ, exพิสุทธิ์ เขียวมณี, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, "สภาพบรรยากาศจำลองจากกองเก็บเมล็ดธัญพืชต่อการพัฒนาของเชื้อราในโรงเก็บ", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ครั้งที่ 17, 11 - 12 กรกฎาคม 2019, โรงแรมรีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี ประเทศไทย
2019 exสรรเสริญ รังสุวรรณ, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, "การประมวลวิธีการตรวจสอบ Aspergillus flavus ที่สร้างสารพิษอะฟลาท็อกซิน", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ครั้งที่ 17, 11 - 12 กรกฎาคม 2019, โรงแรมรีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี ประเทศไทย
2017 exสรรเสริญ รังสุวรรณ, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, exพิสุทธิ์ เขียวมณี, "การควบคุมโรคแอนแทรคโนสมะม่วงและพริกหลังการเก็บเกี่ยวโดยใช้น้ำมันหอมระเหยอบเชยและสารสกัดสมุนไพรผสมจากธรรมชาติ", การประชุมทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 13 - 14 กรกฎาคม 2017, ขอนแก่น ประเทศไทย
2017 exพิสุทธิ์ เขียวมณี, exสรรเสริญ รังสุวรรณ, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inนายรณภพ บรรเจิดเชิดชู, อาจารย์, "การระบุชนิดเชื้อราที่แยกจากอาการ starburst ของเมล็ดข้าวโพดหลังการเก็บเกี่ยว และการสร้างฟูโมนิซิน", การประชุมทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 13 - 14 กรกฎาคม 2017, ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2020 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exสรรเสริญ รังสุวรรณ, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inนายรณภพ บรรเจิดเชิดชู, อาจารย์, exสัณฐิติ บินคาเดอร์, exพิสุทธิ์ เขียวมณี, exอมีนา ทองสวัสดิ์, "สูตรผสมสำหรับ ผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพร ชนิดสารเข้มข้นแขวนลอย", Kasetsart University, 2020