การตรวจสอบความต้านทานที่เกิดจากการกลายพันธุ์ต่อสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราของ Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง

Publish Year National Journal 5
2019 exสัณฐิติ บินคาร์เดอร์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ของกิจกรรมเอนไซม์ protease ที่สร้างจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides Penz. (Sacc) ต่อความรุนแรงในการเกิดโรคแอนแทรคโนสของมะม่วง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3 suppl, ตุลาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 171-174
2019 inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exสัญฐิติ บินคาร์เดอร์, "การตอบสนองต่อสารเคมีของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides และ Colletotrichum siamense สาเหตุโรคหลังการเก็บเกี่ยวของมะม่วง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3 suppl, ตุลาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 175-178
2018 exนายสรรเสริญ รังสุวรรณ, exนายพิสุทธิ์ เขียวมณี, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, "ศักยภาพของอาหารเลี้ยงเชื้อราเพื่อตรวจสอบเชื้อราปนเปื้อนในเมล็ดข้าวโพด", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร , ปีที่ 49, ฉบับที่ 4 (พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 159-162
2018 exนายสัณฐิติ บินคาเดอร์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "การตอบสนองของ Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองต่อสารเคมีกำจัดเชื้อรา", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 4 (พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 167-170
2017 exนายสัณฐิติ บินคาเดอร์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "ตรวจสอบความต้านทานต่อสารเคมี Azoxystrobin ของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3 (Suppl.), กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 129-132
Publish Year National Conference 2
2018 exกนกพร ฉัตรไชยศิริ, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาสตูรอาหารที่จำเพาะต่อการแยกเชื้อราสาเหตุโรครากและโคนเน่า ของทุเรียน", การประชุมทางวิชาการครัง้ท่ี56มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exนายสัณฐิติ บินคาเดอร์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "ตรวจสอบความต้านทานต่อสารเคมี Azoxystrobin ของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วง", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 13 - 14 กรกฎาคม 2017, อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อื่นๆ ประเทศไทย