อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์มอญจากรุ่นสู่รุ่น: กรณีศึกษาบ้านวังกะ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

Publish Year International Journal 1
2018 exนพรัตน์ ไชยชนะ, inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, "Process of Mon Ethnic Identity Construction: A Case Study in Ban Wangka, Thailand", PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 60-72