การตกผลึกเอนไซม์ Os4BGlu18 และผลึกกลายพันธุ์ด้วยเทคนิคเอ็กซ์เรย์ดิฟแฟรคชัน

Publish Year National Journal 1
2017 inดร.สุภาภรณ์ ใบยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.สลิลา เพ็งไธสง, exศ.ดร.เจมส์ เกตุทัต คาร์นส์, "การตกผลึกและการวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ของเอนไซม์ Os4BGlu18 จากข้าว", วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2017, หน้า 37-46
Publish Year International Conference 1
2017 inดร.สุภาภรณ์ ใบยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSalila Pengthaisong, exJames Ketudat Cairns, "Crystallization and X-ray diffraction of rice Os4BGlu18 and its mutants", The 5th Asia Pacific Protein Association & the 12th International Symposium of the Protein Society of Thailand, 11 - 14 กรกฎาคม 2017, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย