การปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาทุนมนุษย์ และศักยภาพทางเศรษฐกิจ ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Publish Year International Journal 2
2022 inดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนา สมพรเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Thai education system and its economic impacts", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2022, หน้า 1-10
2021 inดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนา สมพรเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "็Human capital development via education and economic growth in ASEAN economic community", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2021, หน้า 473-481
Publish Year International Conference 1
2017 inดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนา สมพรเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Causal Relation between Human Capital Development via Education and Economics Performance of ASEAN Economic Community: The Macroeconomics Perspectives", 27th ASEAN Economics Symposium 2017, 17 - 20 พฤศจิกายน 2017, Guilin สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 2
2019 exชฎาภา ท้วมเจริญ, inดร.ธนา สมพรเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนทางตรงของไทยในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง “ Digital Technology for Sustainable Wellbeing and Smart Society”, 21 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exพิมพณ์ดา โชคเอนกเพิ่มพูน, inดร.ธนา สมพรเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ศึกษาการเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ: กรณีศึกษาคนทำงานในเขตสาทร ประเทศไทย", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 , 28 - 29 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย