การประเมินทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาพื้นที่ในความดูแลของวัดไตรสิกขาราม บ้านฝาง ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร