แผนการตลาดสำหรับเข้าสู่เศรษฐกิจใหม่

Publish Year National Journal 1
2017 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสำรวจตลาดเพื่อทราบปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ “สลัดถาดพร้อมทาน” ของโครงการหลวง", วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 1885-1901
Publish Year International Conference 1
2017 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Entering Thai Market: The Plan for Amazon Prime", INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY BUSINESS-ECONOMICS ADVANCEMENT CONFERENCE 2017, 9 - 14 เมษายน 2017, Miami ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 3
2017 exนัฏพงศ์ แสงทอง, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับป้องกันและรักษาโรคท้องเสียในสุกรของเกษตรกรในประเทศกัมพูชา", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5 The 5th Annual National Conference on Business and Accounting , 27 - 28 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exวีณา แซ่บ่าง, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์“สลัดถาดพร้อมทาน” ของโครงการหลวง", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5 The 5th Annual National Conference on Business and Accounting , 27 - 28 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exกัญญารัตน์ ตันติภิรมย์สุข, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของตลาดสด", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที 11, 23 - 24 พฤศจิกายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย