การยืดอายุความล้าของโครงสร้าง Orthotropic Steel Deck

Publish Year National Conference 2
2021 exทองสร้อย ศรีสวาท , inดร.ปิยะ โชติกไกร, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความเค้นรอยบากของรอยต่อเชื่อมระหว่างสันกับพื้นบริเวณรอยต่อสันในพื้นสะพานออร์โธโทรปิก", การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 6, 8 - 9 มีนาคม 2021, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2020 inดร.ปิยะ โชติกไกร, รองศาสตราจารย์, exดนัย สุขพลับพลา, exณัฐพล กัณทะศิลป์, exจิตติวัฒน์ ใจเปี่ยม, exวุฒิวงศ์ บรรจงวัฒน์ธนา, "การพัฒนาเครื่องทดสอบความล้าสำหรับรอยต่อสันและแผ่นพื้นในสะพานเหล็กออร์โธทรอปิค", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ประจำปี พ.ศ.2563, 20 - 21 มีนาคม 2020, นครราชสีมา ประเทศไทย