การออกแบบและสร้างเครื่องเด็ดขั้วพริกแบบต่อเนื่อง

Publish Year National Journal 1
2019 exนายพชร สวรรค์ตรานนท์, inดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนากลไกเด็ดก้านพริกแบบทำงานต่อเนื่อง", วิศวกรรมสาร มก. , ปีที่ 32, ฉบับที่ 108, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 33-44