การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมสำหรับเกษตรกรในชนบทจังหวัดนครนายก ประเทศไทย

  • ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2560

  • inดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, อาจารย์

  • inดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, อาจารย์,exWilaiporn

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์