โครงการการศึกษาการป้องกันรักษาเนื้อไม้ยางพาราโดยสารแทนนินที่ได้จากการสกัดจากเปลือกไม้ยูคาลิปตัส