การทดสอบเครื่องปลูกมันสำปะหลังแบบต่อพ่วงกับแทรคเตอร์ต้นกำลัง