การคัดกรองและคัดเลือกสายพันธุ์ยีสต์เพื่อการผลิตสารให้ความหวานอิริทริทอลจากยีสต์ที่ทนทานความดันออสโมติก