โครงการพัฒนาชุดทดสอบภาคสนามด้วยเซนเซอร์แอปตาเมอร์แบบเคมีไฟฟ้าสำหรับตรวจวิเคราะห์เชื้อก่อโรคในอาหาร