นิเวศวิทยาของหมาในในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

Publish Year International Journal 3
2021 exขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exนรเศรษฐ์ เขียวศรี, exมนันยา พลาอาด, exปานวริศ ปานศรี, exบุญญาธิพร แก้วดี, exYUWALUK CHANACHAI, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Spatial and temporal overlaps of top predators: Dhole, tiger and leopard, and their potential preys in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Thailand", ฺBiodiversitas, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 580-592
2019 exWilliam J. McShea1 , inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, ex David L. Erickson, exValentine Herrmann, ex Dusit Ngoprasert, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, ex Stuart J. Davies, "Metabarcoding reveals diet diversity in an ungulate community in Thailand", BIOTROPICA , ปีที่ 2019, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2019, หน้า 1-15
2019 exขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exนรเศรษฐ เขียวศรี, exนุชรินทร์ ศงสะเสน, exศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Some ecological aspects of dhole (Cuon alpinus) in the Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Uthai Thani Province, Thailand", FOLIA OECOLOGICA, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, หน้า 91-100
Publish Year National Journal 1
2017 exศุภกร อินทรประสิทธิ์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "ความมากมาย และการเลือกกินเหยื่อของหมาใน (Cuon alpinus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี", วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2017, หน้า 63-74
Publish Year International Conference 1
2019 exนางสาวขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exนายศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ, exนุชรินทร์ สงสะเสน, "Some Ecological Aspects of Dhole (Cuon alpinus) in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Uthai Thani Province, Thailand", The 5th EnvironmentAsia International Conference (EnvironmentAsia 2019), 13 - 15 มิถุนายน 2019, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2018 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exนางสาวจิราวรรณ สาคร , "ชนิดและการเลือกกินเหยื่อของเสือโคร่งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง", การสัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทยครั้งที่ 39, 13 - 14 ธันวาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exชัญญา นุตตะไลย์, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร, exนรเศรษฐ์ เขียวศรี, exพนากร กระออมกลาง, exวราภรณ์ คงเฉลิม, exกาญกมล เรืองศรี, exเอกวุฒิ หมวดจันทร์, "การศึกษาการใช้พื้นที่อาศัยและลักษณะโพรงรังของหมาใน ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา", การสัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทยครั้งที่ 39, 13 - 14 ธันวาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exอันดามัน จันทร์ขาว, exขวัญฤทัย จรัสเพชร, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "นิเวศวิทยาของหมาจิ้งจอก (Canis aureus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง", การสัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 39, 13 - 14 ธันวาคม 2018, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย