นิเวศวิทยาของหมาในในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

Publish Year International Journal 3
2020 inนายนรเศรษฐ์ เขียวศรี, exขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exนุชรินทร์ ศงสะเสน, exMANANYA PLA-ARD, exจิดาภา ทองบ้านทุ่ม, exวราภรณ์ คงเฉลิม, exครรชิต ศรีนพวรรณ, "Abundance, prey, and activity period of dholes (Cuon alpinus) in Khao Yai National Park, Thailand", BIODIVERSITAS, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 345-354
2020 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exWARONG SUKSAVATE, exนุชรินทร์ สงสะเสน, inนายนรเศรษฐ์ เขียวศรี, exขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร, exมนันยา พลาอาด, exยุวลักษณ์ ชนะชัย, exวาริศรา โทมัส, exครรชิต ศรีนพวรรณ, "Home range, movement and habitat selection of dholes (Cuon alpinus) in Khao Yai National Park, Thailand", Biodiversitas, ปีที่ 21, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2020, หน้า 5915-5926
2019 exขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exนรเศรษฐ เขียวศรี, exนุชรินทร์ สงสะเสน, exจิดาภา ทองบ้านทุ่ม, exพรพิมล ขับสนิท, exมนันยา พลาอาด, exครรชิต ศรีนพวรรณ, "Home range size, habitat use and prey selection of Dhole (Cuon alpinus) in Khao Yai National Park, Thailand", Journal of Tropical Forest Research, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019
Publish Year National Conference 6
2022 exNoraset Khiowsree, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Abundance and Habitat Use of Dhole (Cuon alpinus) in Khao Yai National Park, Thailand", การสัมมนาวิชาการ สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 41, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2022, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exนรเศรษฐ์ เขียวศรี, exทีรทัศน์ อยู่เจริญ, exพนากร กระออมกลาง, exครรชิต ศรีนพวรรณ, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร, "ความหลากชนิด และความมากมายของสัตว์ผู้ล่าเลี้ยงลูกด้วยนมในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา", การประชุมการป่าไม้ พ.ศ. 2561 การปฏิรูปป่าไม้แห่งชาติ, 23 สิงหาคม 2018, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exจิดาภา ทองบ้านทุ่ม, exนรเศรษฐ์ เขียวศรี, exพนากร กระออมกลาง, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exนุชจรินทร์ ศงสะเสน, exขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร, exครรชิต ศรีนพวรรณ, "ชนิดและการเลือกกินเหยื่อของหมาใน ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่", การประชุมการป่าไม้ พ.ศ. 2561 การปฏิรูปป่าไม้แห่งชาติ, 23 สิงหาคม 2018, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร, exนุจรินทร์ ศงสะเสน, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exครรชิต ศรีนพวรรณ, exศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ, exนรเศรษฐ์ เขียวศรี, exพรพิมล ขับสนิท , exวริศรา โทมัส , exวันเสน่ห์ โตอนันต์ , exชนัญญา กาญจนสาขา , exเมธิรา เลิศติรัญวงศ์ , exพนากร กระออมกลาง, exกิตติวรา ศิริภัทรนุกุล , exKate Jenks , exJennifer Buff , exไพศิลป์ เล็กเจริญ , "พื้นที่อาศัย การเคลื่อนที่ และการใช้ถิ่นอาศัยของหมาใน (Cuon alpinus) ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่", การประชุมการป่าไม้ พ.ศ. 2561 การปฏิรูปป่าไม้แห่งชาติ, 23 สิงหาคม 2018, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exขวัญฤทัย จจรัสเพ็ชร, exนายนรเศรษฐ์ เขียวศรี, exนางสาวนุชรินทร์ ศงสะเสน, "ความก้าวหน้าในการติดตามการเคลื่อนที่ และการใช้พื้นที่อาศัยของหมาใน ใน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่", 55 ปี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่, 18 - 23 กันยายน 2017, นครราชสีมา ประเทศไทย
2017 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, exขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร, exนรเศรษฐ์ เขียวศรี, exนุชรินทร์ ศงสะเสน, "ความก้าวหน้าการศึกษานิเวศวิทยาของหมาใน ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่", 55 ปี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่, 18 - 25 กันยายน 2017, นครราชสีมา ประเทศไทย