ไขปัญหาทางสรีรวิทยาและชีวฟิสิกส์ของพืชยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าว

Publish Year National Journal 1
2023 exสุรีพร นันท์ดี, exJonaliza L. Siangliw, inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, inนางสาวคัทลียา ฉัตร์เที่ยง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของการขาดน้ำในระยะสืบพันธุ์ต่ออัตราการแลกเปลี่ยนแก๊สในใบข้าวพันธุ์ไทย", แก่นเกษตร, ปีที่ 51, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2023, หน้า 735-755
Publish Year National Conference 1
2019 exพลอยพิศ เพ็ญพิมพ์, inนางสาวคัทลียา ฉัตร์เที่ยง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวินัย อุดขาว, inนางสาวศิริพรรณ สุขขัง, inนางสาวสมนึก พรมแดง, "การตอบสนองของปากใบและการสังเคราะห์แสงภายใต้สภาวะเครียดจากเกลือที่ชักนำด้วยโซเดียมคลอไรด์ของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ในระยะการสืบพันธุ์", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, 14 - 15 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย