การออกแบบระบบทางความร้อน3

Publish Year National Journal 9
2017 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบสแต็กในเครื่องทำความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติก ตามหลักเทอร์มออะคูสติกเชิงเส้น", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 34, ฉบับที่ 397, เมษายน 2017, หน้า 41-51
2017 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การทดลองกับเครื่องทำความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติกอย่างง่าย", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 34, ฉบับที่ 398, พฤษภาคม 2017, หน้า 33-42
2017 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบหลอดรีโซแนนซ์และตัวแลกเปลี่ยนความร้อน", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 34, ฉบับที่ 399, มิถุนายน 2017, หน้า 30-40
2017 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบหลอดรีโซแนนซ์ที่มีหน้าตัดคงที่ และมีอากาศเป็นของไหลทำงาน", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 34, ฉบับที่ 400, กรกฎาคม 2017, หน้า 47-55
2017 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของตัวแลกเปลี่ยนความร้อนในเครื่องทำความเย็นแบบเทอร์มออะคูสติก", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 34, ฉบับที่ 401, สิงหาคม 2017, หน้า 31-40
2017 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การคำนวณขนาดคูลลิ่งทาวเวอร์แบบดร๊าฟลมดูดไหลขวาง ในภาคอุตสาหกรรม", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหกรรม, ปีที่ 34, ฉบับที่ 402, กันยายน 2017, หน้า 35-44
2017 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การคำนวณกำลังม้าเบรกของพัดลมแบบดร๊าฟลมดูดในคูลลิ่งทาวเวอร์แบบไหลสวนทาง", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 34, ฉบับที่ 403, ตุลาคม 2017, หน้า 35-46
2017 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การทดสอบสมรรถนะของเครื่องสูบแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ในห้องปฏืบัติการ", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 34, ฉบับที่ 404, พฤศจิกายน 2017, หน้า 41-48
2017 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การคำนวณอุณหภูมินำ้เย็นสำหรับคูลลิ่งทาวเวอร์แบบไหลสวนทางที่ใช้แผงกระจายนำ้Brentwood CF-1900", เทคนิค เครื่อวกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 34, ฉบับที่ 405, ธันวาคม 2017, หน้า 31-40