ความพอใจของนิสิตต่อวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ

Publish Year International Conference 1
2017 inนางเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, "The Students' Satisfaction toward Managerial Economics Class", The Asian Conference on Education & International Development (ACEID2017), 29 มีนาคม 2017, KOBE ญี่ปุ่น