การเปรียบเทียบการวิเคราะห์โรคเต้านมอักเสบแบบแสดงอาการในฟาร์มโคนมรายย่อยโดยอาศัยหุ่นจำลองการวิเคราะห์แบบเครือข่ายเบย์เชียนและหุ่นจำลองแบบการถดถอยโลจิสติค

Publish Year International Journal 1
2020 exWantida Horpiencharoen, inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, "Risk factors associated with environmental mastitis in clinical cases at small dairies in western Thailand", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 54, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2020, หน้า 190-196
Publish Year National Conference 1
2017 exวรรธิดา ห.เพียรเจริญ , inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยเสี่ยงของการพบเชื้อ Streptococcus spp. ในโคนมที่เป็นโรคเต้านมอักเสบแบบแสดงอาการในเขตพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย