เภสัชจลนศาสตร์ของยาต้านจุลชีพในเต่าทะเล

Publish Year International Journal 1
2019 exMapongpeng, R, exLaovechprasit, W, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exGiorgi, M, exJunchompoo, C, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, inดร.อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์, inนางสาววนิดา พัสดุรักษ์, inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Pharmacokinetics of ceftriaxone in Green sea turtles (Chelonia mydas) following intravenous and intramuscular administration at two dosages", JOURNAL OF VETERINARY PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 104-110
Publish Year International Conference 1
2018 inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exนางสาวรอยพิมพ์ มะพงษ์เพ็ง, exนายวีระพงษ์ เหล่าเวชประสิทธิ์, exนางสาวปิยลักษณ์ สินพิทักษ์กุล, inดร.อุสุมา เจิมนาค, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exProf. Dr. Mario Giorgi, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Pharmacokinetics of ceftriaxone in the green sea turtle (Chelonia mydas): Preliminary study", 14th International Congress of the European Association for Veterinary Pharmacology and Toxicology (EAVPT2018), 24 - 27 มิถุนายน 2018, Wroclaw สาธารณรัฐโปแลนด์