รูปแบบการจัดการความรู้สถานศึกษาด้วยบทเรียนหนึ่งประเด็น

Publish Year National Journal 1
2018 inดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี, อาจารย์, "รูปแบบการจัดการความรู้สถานศึกษาด้วยบทเรียนหนึ่งประเด็น", วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 45-57
Publish Year National Conference 1
2017 inดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบการจัดการความรู้สถานศึกษาด้วยบทเรียนหนึ่งประเด็น", การประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 1, 8 ธันวาคม 2017, นครปฐม ประเทศไทย