ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบสอบร่วมกับกระบวนการคิดแบบอุปนัย ที่มีต่อผลการเรียนรู้เรื่องหลักการทำเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา