การเข้าทำลายโดยราและกลไกที่ก่อให้เกิดการหลุดร่วงของผลลองกองหลังการเก็บเกี่ยว

Publish Year International Journal 1
2016 exนางสาว อรวรรณ ปลื้มจิตร์, inดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์, "Postharvest Abscission in Longkong (Lansium domesticum Corr.) is Related to Ethylene from Fungal Growth on the Fruit", Acta Horticulturae, ปีที่ 1129, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2016, หน้า 99-104
Publish Year National Journal 1
2017 inนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, inนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางญาณี มั่นอ้น, "ความเกี่ยวข้องของราในการแข่งขันเพื่อก่อโรคบนผลลองกองหลังการเก็บเกี่ยว", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3(พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 137-140
Publish Year International Conference 1
2018 exPrapinporn Taesakul, exOrrawan Pluemjit , inดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์, "Nature and control of fruit drop at two abscission zones in Lansium domesticum", China-ASEAN Horticultural Product Postharvest Conference, 16 - 18 เมษายน 2018, Hanzhou สาธารณรัฐประชาชนจีน