การประมาณหาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในรูปของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในโครงการการก่อสร้างงานทาง

Publish Year International Journal 1
2017 inดร.ชารินี ลิ้มสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "GHG emission quantification for pavement construction projects using the process-based approach", Engineering and Applied Science Research, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2017