การประมาณหาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในรูปของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในโครงการการก่อสร้างงานทาง