การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจด้านสมรรถนะทางด้านโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมการผลิตในเขตจังหวัดชลบุรี

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.วราภรณ์ ตั้งจิตรเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An Exploratory Factor Analysis of Logistics Capabilities for Manufacturing Industries in Thailand", INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 83-98