รูปแบบการจัดทำศูนย์ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพแบบบูรณาการ สำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในผู้สูงอายุ