สมบัติเชิงกลและเชิงความร้อนของพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากกากมันและยางธรรมชาติ

Publish Year International Journal 1
2017 exYupawan Thongjun, exThiti Kaisone, exPran Hanthanon, exChanon Wiphanurat, ex Sumate Ouipanich, inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, "Investigation of Thermoplastic Starch/Fiber Blend: Effect of Tapioca Residue on the Mechanical Properties and Surface Study", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 873, ฉบับที่ "_", กันยายน - พฤศจิกายน 2017, หน้า 123-127
Publish Year International Conference 2
2017 exYupawan Thongjun, exThiti Kaisone, exPran Hanthanon, exChanon Wiphanurat, exSumate Ouipanich, inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบสารผสมระหว่างเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชและเส้นใย: อิทธิพลของกากมันต่อสมบัติเชิงกลและการศึกษาพื้นผิว", International Conference on Advanced Materials, Structures and Mechanical Engineering (ICAMSME 2017), 19 - 21 พฤษภาคม 2017, Incheon สาธารณรัฐเกาหลี
2017 exYupawan Thongjun, ex Thiti Kaisone, exPran Hanthanon, exChanon Wiphanurat, exSumate Ouipanich, inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, "A Function of Thermoplastic Starch Blends from Tapioca Waste Based on Mechanical Properties and Morphology", 7th International Conference on Innovation in Chemical, Agricultural, Biological and Environmental Sciences (ICABES-2017), 4 - 6 ธันวาคม 2017, อังกฤษ