การพัฒนาโฟมย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากพอลิแลกติคแอซิดและยางธรรมชาติดัดแปรโดยใช้สารก่อผลึกระดับนาโน

Publish Year International Journal 1
2017 exSumate Ouipanich, exThiti Kaisone, ex Pran Hanthanon, exChanon Wiphanurat, exYupawan Thongjun, inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of the Citric Acid as Blowing Agent on the Compressive Properties and Morphology of PLA/ENR Blend Foams", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 873, ฉบับที่ "_", กันยายน - พฤศจิกายน 2017, หน้า 95-100