การยืออายุการเก็บรักษาและคุณภาพ green bean โดยการใช้บรรจุภัณฑ์ปรับบรรยากาศ