การศึกษาเบื้องต้นเรื่องการใช้ฮอร์โมนพืชจากสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจีของไทยเพื่อเร่งการเจริญของข้าว