การมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกและสิ่งแวดล้อม

Publish Year International Journal 1
2021 inดร.ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The effect of global value chain on the environment: the case of CO2 emission", International Journal of Monetary Economics and Finance, ปีที่ 14, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2021, หน้า 404-410
Publish Year International Conference 2
2020 inดร.ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Effect of Global Value Chain on Environment: The Case of CO2 Emission", SIBR 2020 (Osaka) Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research, 3 กรกฎาคม 2020, Osaka ญี่ปุ่น
2018 inดร.ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Effect of Global Value Chain Participation on Environment", ICFE 2018 : 20th International Conference on Finance and Economics , 3 - 4 มิถุนายน 2018, นิวยอร์ก อื่นๆ สหรัฐอเมริกา