การห่อหุ้ม และการควบคุมการปลดปล่อยสารแอสตาแซนธิน ในอนุภาคนาโนลีแวน