ความตรงต่อเวลาและการพัฒนาเศรษฐกิจ

Publish Year National Journal 1
2019 inดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์, รองศาสตราจารย์, "ความตรงต่อเวลาและการพัฒนาเศรษฐกิจ", วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 63-76