การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์และชิ้นงานยางปลูกมันสำปะหลัง