สำนักประสานชุดโครงการ"ยางพารา"

Publish Year International Journal 2
2017 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Furfural on the Properties of Natural Latex: Possibility for Adhesive Application", Rubber Chemistry and Technology , ปีที่ 90, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 642-650
2017 exรุ่งรัศมี สุขทรัพย์, exแคทลียา อิ่มแก้ว, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, "Cream concentrated latex for foam rubber products", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 272, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2017
Publish Year International Conference 2
2018 exSukontip Suethao, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, "Study of contact mechanics of natural rubber: role of sulphur bridge's length", 4th Thailand-Japan Rubber Symposium, 6 - 7 มีนาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์, "STRATEGY OF RESEARCH AND INNOVATION OF NATURAL RUBBER IN THAILAND 4.0", The International Polymer Conference (PCT-7), 2 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย