ผลของพรีไบโอติกนมถั่วเหลืองต่อการเจริญของโปรไบโอติกแบคทีเรีย

Publish Year National Journal 2
2019 inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด แคโรทีนอยด์และโปรตีนในน้้านมถั่วเหลืองหมักด้วยโพรไบโอติกแบคทีเรีย", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2 (Suppl), กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 237-240
2016 inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของนมถั่วเหลืองต่อการเจริญของโพรไบโอติกแบคทีเรียสายพันธุ์ Lactobacillus casei และLactobacillus acidophilus", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 41-44
Publish Year National Conference 1
2019 inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด แคโรทีนอยด์และโปรตีนในน้านมถั่วเหลืองหมักด้วยโพรไบโอติกแบคทีเรีย", ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 12 , 12 - 13 ธันวาคม 2019, ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย