การศึกษาเทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับปัญหาการจัดสมดุลสายการผลิต

Publish Year National Journal 3
2018 exณรงค์ศักดิ์ บุญประเสริฐ, inดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดสมดุลสายการประกอบในการผลิตรถกึ่งพ่วงโดยใช้เจนเนติกอัลกอริทึมที่ปรับตัวเองได้", วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 1-9
2018 exวริศรา ยนต์พงษ์, inดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วิธีการทางฮิวริสติกส์สำหรับการจัดสมดุลสายการผลิตหมวกกันน็อก", วารสารวิทยาศาสตร์ มข., ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 822-834
2016 inดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายจักรินทร์ กลั่นเงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exไตรภพ แซ่ตั้ง, "การประยุกต์ใช้เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด ในการจัดสมดุลสายการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์", วารสารวิทยาศาสตร์ มข., ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 809-819
Publish Year National Conference 1
2017 inนางสาวจันจิรา คงชื่นใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจารุพงศ์ ราษฎรนิยม, "เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดสมดุลสายการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2560, 12 - 15 กรกฎาคม 2017, เชียงใหม่ ประเทศไทย