การใช้ประโยชน์เชื้อพันธุกรรมมะเขือ (Solanum melongena)เพื่อการพัฒนาพันธ์ุการค้าและทนทานต่อสภาพร้อนและแห้งแล้ง